سنگ دگرگونی، لابرادوریت یک همراه مفید از طریق تغییر، ایجاد قدرت و استقامت است. هاله را متعادل می کند و از آن محافظت می کند، هوشیاری را بالا می برد و انرژی های معنوی را پایه گذاری می کند