کار با چاکرای قلب، گارنت ممکن است به رفع موانعی که ممکن است بر سر راه عشق قرار گیرند کمک کند. و کریستال بسیار ارزشمندی هست