فلوریت هاله را تمیز و تثبیت می کند. انرژی منفی و استرس را جذب و خنثی می کند. فلوریت یک کمک آموزشی عالی، قدرت تمرکز، اعتماد به نفس ما را افزایش می دهد و به ما در تصمیم گیری کمک می کند