چری کوارتز یک سنگ قیمتی شارژ کننده است که به شما کمک می کند سرزندگی و جریان واقعیت خود را بازیابی کنید. تمامیت شما را تازه می کند و تعادل مختل شده را دوباره برقرار می کند.