پروستیت ستاره زمین، ریشه و چاکرای خاجی را تحریک می کند. پروستیت بدن انرژی را تصفیه می کند و هنگامی که در مدیتیشن استفاده می شود می تواند به شناسایی ریشه ترس و مقاومت کمک کند