چاکرا ها در بدن و ویژگی و سیستم چاکرا ها

چاکراها انرژی افکار، احساسات، خاطرات، تجربیات و اعمال را ذخیره می کنند. آنها بر طرز فکر، رفتار، سلامت عاطفی و اعمال حال و آینده ما تأثیر می گذارند و هدایت می کنند

ادامه خواندنچاکرا ها در بدن و ویژگی و سیستم چاکرا ها